General terms and conditions

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho – spoločnosti FREYA Slovakia s. r. o. a kupujúceho.

Zaslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, ktorý tak učinil, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti FREYA Slovakia s. r. o.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.freyaled.com. Spoločnosť FREYA Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.).

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci: spoločnosť FREYA Slovakia s. r. o., Bánovská 134, 913 21 Trenčianska Turná

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba označená v hlavičke objednávky resp. zmluvy, ktorá kontaktuje predávajúceho za účelom nákupu tovaru

Prepravca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru

Objednávka kupujúceho: objednávka, ktorú vystavuje kupujúci v písomnej forme, e-mailom alebo telefonicky (bez ohľadu na jej formu je záväzná dňom jej prijatia predávajúcim)

Potvrdenie objednávky predávajúcim: potvrdenie objednávky spoločnosťou FREYA Slovakia s. r. o. písomne alebo e-mailom (za potvrdenie objednávky sa považuje aj vystavenie zálohovej faktúry zo strany predávajúceho alebo písomná či e-mailová komunikácia prebiehajúca v zmysle realizácie objednávky týkajúca sa priebehu objednávky, dodacieho termínu a pod.)

Adresa predávajúceho: FREYA Slovakia s. r. o., Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45 399 816, IČ DPH: SK2022 961 655 (podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 22565/R)

Miesto dodávky: adresa, sídlo kupujúceho (ak nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky)

II. Realizácia obchodu

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe nasledujúcich náležitostí:

a) Objednávka kupujúceho, ktorej súčasťou sú nasledovné údaje: obchodné meno kupujúceho, adresa predávajúceho a kupujúceho, resp. adresa prevádzky, kontaktné údaje kupujúceho, kontaktná osoba oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho, miesto dodávky, ak nie je zhodné s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, spôsob dopravy, bankové spojenie, identifikácia tovaru, počet kusov, cena/ks, cena celkom.

Spôsob doručenia objednávky k rukám predávajúceho:

b) Potvrdenie objednávky predávajúcim, vrátane špecifikácie množstva a typu tovaru, ceny, dodacieho termínu, platobných podmienok, resp. iných náležitostí. Objednávka je predávajúcim potvrdená písomnou formou alebo e-mailom. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj písomná a e-mailová komunikácia prebiehajúca v zmysle realizácie objednávky ohľadom priebehu objednávky, dodacieho termínu a pod. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj vystavenie zálohovej faktúry zo strany predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky je záväzné.

III. Termín dodania

Väčšina tovaru je expedovaná od predávajúceho na adresu kupujúceho do 3 – 4 týždňov od potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o termíne vybavenia objednávky. 

Termín dodania určený predávajúcim je približný a nie je záväzný. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej skorším dodaním tovaru alebo oneskorením. 

IV. Dodacie podmienky

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetok tovar, ktorý kupujúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať tovar, ktorý dodať môže. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Čiastočné dodávky sú prípustné.

V. Platobné podmienky

Cena záväzná pre predávajúceho a kupujúceho je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu. Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru a požadovať pred dodávkou zálohu až do výšky 100 % hodnoty objednávky.

Splatnosť faktúr s náležitosťami daňového dokladu vystavených predávajúcim je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Splatnosť zálohových faktúr vystavených predávajúcim je 3 dni od dátumu vystavenia zálohovej faktúry. Dátum splatnosti faktúr s náležitosťami daňového dokladu a zálohových faktúr vystavených predávajúcim je uvedený na danej faktúre.

VI. Recyklačný poplatok

Povinnosť platby recyklačného poplatku stanovuje zákon č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Hodnota poplatku je určovaná osobitne pre svetelné zdroje a osobitne pre svietidlá. Výška poplatku pre svetelné zdroje je 0,08 EUR bez DPH/kus, pre svietidlá je 0,40 EUR bez DPH/kus.

VII. Cenové podmienky

V dôsledku zmien kurzov, daní a iných poplatkov, ktorých vývoj predávajúci nemôže ovplyvniť, si predávajúci vyhradzuje právo na úpravu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Cena záväzná pre predávajúceho a kupujúceho je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu.

VIII. Ochrana osobných údajov

Všetky požadované údaje slúžia výlučne k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovanie objednávky, dodanie tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle legislatívy Európskej únie – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

Prečítajte si viac o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov.

IX. Právne vzťahy

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a berie na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.

V Trenčianskej Turnej, 25. 05. 2018