Get Quote

Have a question? Leave us a message.

Complaint conditions

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou FREYA Slovakia s. r. o. so sídlom Trenčianska Turná 134, 913 21, IČO: 45 399 816, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro vložka č. 22565/R (ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkmi (ďalej len „kupujúci“).

Reklamačné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy, resp. objednávky a upravujú rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní a podmienkach záručných opráv.

Právne vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom, ktoré nie sú upravené v týchto reklamačných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, resp. doručením objednávky pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto reklamačnom poriadku a výslovne s nimi súhlasí.

Záručné a reklamačné podmienky stanovené týmto reklamačným poriadkom sa týkajú tovaru, ktorého reklamácia bola kupujúcim bezodkladne a oprávnene uplatnená v stanovenej záručnej dobe.

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti FREYA Slovakia s. r. o. je priložená faktúra – daňový doklad, na ktorom je uvedená záručná doba tovaru. Faktúra zároveň slúži ako záručný a dodací list.

II. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť okamžite po prevzatí od predávajúceho alebo dopravcu. Kupujúci je povinný urobiť kontrolu úplnosti tovaru, jeho neporušenosti a množstva s faktúrou, ktorú obdržal od predávajúceho.

Ak kupujúci zistí závady na tovare po jeho dodaní na miesto určenia, je povinný s dopravcom spísať škodovú udalosť. Kupujúci je povinný reklamovať závady bezodkladne po ich zistení.

Tovar dodaný predávajúcim zostáva v jeho vlastníctve až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet predávajúceho v plnej výške.

III. Oznámenie závad

Kupujúci je povinný oznámiť bezodkladne po obhliadke dodaného tovaru všetky závady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri odborne prevedenej prehliadke zistiť.

Závady, ktoré nebolo možné zjavne identifikovať pri prevzatí tovaru (i keď pri prevzatí tovaru existovali, ale prejavili sa neskôr), je kupujúci povinný oznámiť hneď, keď tieto závady odhalí.

Pokiaľ kupujúci reklamuje závadu tovaru, ktorá sa prejavila priamo pri jeho aplikácii alebo až následne po nej, reklamuje kupujúci tovar vždy písomne. Reklamácia nemusí byť uznaná v plnom rozsahu, pokiaľ je tovar so zistenými závadami neustále používaný.

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár a jednoznačne špecifikovať závadu tovaru. Bez jeho popisu nie je možné prevziať tovar do reklamačného procesu. V reklamačnom formulári je kupujúci povinný uviesť kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorej ho bude predávajúci informovať o stave jeho reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Reklamačný formulár na stiahnutie

V prípade nezhody dodaného tovaru so sprievodným dokladom (faktúra) je postup rovnaký ako pri zistení závad tovaru. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár.

IV. Postup pred uplatnením reklamácie

Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závady tovaru nie sú spôsobené zlým nastavením alebo zapojením tovaru.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšej možnej lehote opravený, prípadne bezplatne vymenený.

V prípade mimozáručnej opravy je predávajúci povinný informovať kupujúceho o cene opravy.

V. Náhrada za oprávnenú reklamáciu

Na tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, resp. objednávky, poskytuje predávajúci záruku na to, že tovar bude spôsobilý k obvyklému používaniu.

Predávajúci je zaviazaný odstrániť na svoje náklady každú závadu, ktorá vznikla na tovare konštrukčnou vadou, vadou použitého materiálu alebo chybným zhotovením tovaru.

Kupujúci má nárok uplatniť si reklamáciu na tovar v záručnej dobe, ak oznámi predávajúcemu písomne a bez zbytočného odkladu všetky podrobnosti zistenej závady na tovare. Po obdržaní tejto správy je predávajúci zaviazaný podľa svojej voľby:

 • opraviť závadu, ktorá sa na tovare zistila,
 • vymeniť vadnú časť výrobku,
 • vymeniť alebo nahradiť vadný tovar rovnakým tovarom alebo tovarom, ktorý má rovnaké alebo podobné parametre.

VI. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody a ušlý zisk vyplývajúci z prevádzky produktu, prípadne jeho poruchy alebo nekompatibility s iným produktom.

Predávajúci nezodpovedá ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje reklamácia.

Pokiaľ bude pri oprave tovaru zistené, že závada vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok alebo ak sa závada na výrobku neprejaví, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady za každú započítanú hodinu práce technika a náklady spojené s dopravou ku kupujúcemu.

Predávajúci neručí za škody, ktoré vznikli prepravou alebo pri skladovaní a ďalej za poškodenie, ktoré vzniklo pri preprave tovaru kupujúcim.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré boli kupujúcim oznámené po uplynutí záručnej doby. Takéto vady sú riešené v režime pozáručného plateného servisu.

Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru, ktoré vznikli:

 • mechanickým alebo iným poškodením tovaru kupujúcim alebo inou (treťou) osobou,
 • v dôsledku svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení reklamačného poriadku alebo v dôsledku iných zrejmých neodborných zásahov alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s tovarom, ktoré bolo v rozpore s návodom a záručnými podmienkami,
 • v dôsledku neodbornej inštalácie či nesprávnej obsluhy, nesprávnym spôsobom používania tovaru, nedodržaním zásad používania,
 • používaním tovaru na iné účely, ako je určené,
 • iným nastavením, ako určuje manuál zapojenia,
 • použitím komponentov iných než odporúčaných predávajúcim,
 • použitím nekompatibilných komponentov pri oprave tovaru,
 • prevádzkovaním tovaru za neobvyklých podmienok,
 • poškodením živelnými udalosťami, požiarom, povodňou, bleskom, v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov a pod.,
 • nesprávnym elektrickým zapojením, prepätím v sieti, pôsobením elektrostatického výboja,
 • v dôsledku nesprávneho skladovania, používania alebo uloženia tovaru vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo jeho odkladaním či uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,
 • nedovolenou manipuláciou za chodu, nedostatočným alebo nesprávnym zasunutím komponentov do príslušného konektoru,
 • v dôsledku uvoľnenia cudzieho predmetu alebo závady pripojených komponentov, ktoré nie sú súčasťou výrobku a ktorých následkom je viditeľné spálenie niektorej časti výrobku,
 • v dôsledku toho, že tovar má poškodené nálepky či iné ochranné znaky, prípadne odstránené alebo poškodené sériové číslo výroby.

Ak predávajúci požiada o vrátenie závadného tovaru alebo jeho časti k oprave v dôsledku napr. vadnej série, kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu poskytnúť predávajúcemu. V prípade, že kupujúci na túto výzvu nebude reagovať a poškodený tovar nepredloží predávajúcemu v stanovenej dobe, stratí všetky reklamačné nároky. Náhradné diely a súčasti zostávajú majetkom predávajúceho.

VII. Povinné dokumenty pri uplatnení reklamácie

Povinným dokumentom pri uplatnení reklamácie je faktúra – daňový doklad, ktorý slúži ako záručný list. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár a jednoznačne špecifikovať závadu tovaru.

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, kedy bol tovar v oprávnenom reklamačnom procese. Ak dôjde k výmene tovaru alebo vadnej časti výrobku, záručná doba sa skracuje o dĺžku, v ktorej kupujúci pôvodný tovar užíval.

V prípade nesplnenia niektorej z týchto povinností uvedenej v reklamačnom protokole nie je možné zo strany predávajúceho reklamáciu vybaviť.

VIII. Vrátenie tovaru

Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru predávajúcemu v nasledujúcich prípadoch:

 • tovar nie je zhodný s tovarom uvedeným v objednávke a v potvrdení objednávky,
 • počet výrobkov nie je zhodný s počtom uvedeným v objednávke a v potvrdení objednávky,
 • tovar má neodstrániteľnú vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka a ktorú nie je možné vyriešiť opravou alebo dodaním náhradného tovaru.

Tovar nesmie byť poškodený nesprávnym zaobchádzaním alebo inštaláciou zo strany kupujúceho. O vrátení tovaru je kupujúci povinný predávajúceho vopred informovať a predávajúci musí s vrátením tovaru súhlasiť. Náklady na spiatočnú prepravu na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu za tovar len v prípade, že tovar má neodstrániteľnú vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka a ktorú nie je možné vyriešiť opravou alebo dodaním náhradného tovaru.

IX. Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamáciu rieši kupujúci v mieste objednávky alebo nákupu tovaru, a to s povereným pracovníkom predávajúceho. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár a jednoznačne špecifikovať závadu tovaru. Reklamácia bude zo strany predávajúceho riešená okamžite, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

X. Doručenie reklamovaného tovaru

Kupujúci doručí reklamovaný tovar osobne alebo dopravcom na adresu sídla spoločnosti FREYA Slovakia s. r. o. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru do servisného miesta hradí a znáša kupujúci.

Opravený alebo vymenený tovar je zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho. V prípade mimozáručnej opravy bude tovar kupujúcemu zaslaný na jeho náklady.

XI. Záručná doba, predĺžená záruka

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry, ktorá slúži ako záručný list. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej bol tovar v procese oprávnenej reklamácie. Dĺžka záručnej doby jednotlivých svietidiel je uvedená na faktúre – daňovom doklade.

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. U niektorých vybraných svietidiel je záručná doba predĺžená na 36 alebo 60 mesiacov. Na základe žiadosti kupujúceho a za dohodnutý príplatok poskytne predávajúci na vybraný druh tovaru predĺženú záruku až 96 alebo 120 mesiacov.

XII. Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24.02.2017. Obchodná spoločnosť FREYA Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.

We will develop a tailor-made solution for you

We price each project according to the needs of your space. Let our specialists prepare a price calculation for you.

Tomáš Krúžek

commercial and technical representative
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com