Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti FREYA Slovakia s. r. o. a kupujícího.

Zasláním objednávky potvrzuje kupující, který tak učinil, že je s těmito VOP srozuměn a že je v celém rozsahu akceptuje. Tyto VOP jsou závazné pro všechny kupující společnosti FREYA Slovakia s. r. o.

Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.freyaled.com. Společnost FREYA Slovakia s. r. o. si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli upravit.

Všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb.).

I. Vymezení pojmů

Prodávající: společnost FREYA Slovakia s. r. o., Bánovská 134, 913 21 Trenčianska Turná

Kupující: fyzická nebo právnická osoba označená v hlavičce objednávky resp. smlouvy, která kontaktuje prodávajícího za účelem nákupu zboží

Přepravce: fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje přepravu zboží

Objednávka kupujícího: objednávka, kterou vystavuje kupující v písemné formě, e-mailem nebo telefonicky (bez ohledu na její formu je závazná dnem jejího přijetí prodávajícím)

Potvrzení objednávky prodávajícím: potvrzení objednávky společností FREYA Slovakia s. r. o. písemně nebo e-mailem (za potvrzení objednávky se považuje i vystavení zálohové faktury ze strany prodávajícího nebo písemná či e-mailová komunikace probíhající ve smyslu realizace objednávky týkající se průběhu objednávky, dodacího termínu a pod.)

Adresa prodávajícího: FREYA Slovakia s. r. o., Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 45 399 816, IČ DPH: SK2022 961 655 (dle výpisu z Obchodního rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo 22565/R)

Místo dodávky: adresa, sídlo kupujícího (není-li na objednávce výslovně stanovena jiná adresa dodávky)

II. Realizace obchodu

Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě následujících náležitostí:

a) Objednávka kupujícího, jejíž součástí jsou následující údaje: obchodní jméno kupujícího, adresa prodávajícího a kupujícího, resp. adresa provozu, kontaktní údaje kupujícího, kontaktní osoba oprávněná vystavit objednávku jménem kupujícího, místo dodávky, není-li shodné s adresou, číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, způsob dopravy, bankovní spojení, identifikace zboží, počet kusů, cena/ks, celková cena.

Způsob doručení objednávky k rukám prodávajícího:

b) Potvrzení objednávky prodávajícím, včetně specifikace množství a typu zboží, ceny, dodacího termínu, platebních podmínek, resp. jiných náležitostí. Objednávka je prodávajícím potvrzena písemnou formou nebo e-mailem. Za potvrzení objednávky se považuje i písemná a e-mailová komunikace probíhající ve smyslu realizace objednávky ohledně průběhu objednávky, dodacího termínu a pod. Za potvrzení objednávky se považuje také vystavení zálohové faktury ze strany prodávajícího. Prodávající odpovídá za dodávku zboží v rozsahu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je závazné.

III. Termín dodání

Většina zboží je expedována od prodávajícího na adresu kupujícího do 3 – 4 týdnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající neprodleně informuje kupujícího o termínu vyřízení objednávky.

Termín dodání určený prodávajícím je přibližný a není závazný. Prodávající je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároků kupujícího na uplatnění případné škody způsobené dřívějším dodáním zboží nebo zpožděním.

IV. Dodací podmínky

Objednávka je pro kupujícího závazná, pro prodávajícího se stává závaznou v rozsahu potvrzení objednávky. V případě, že prodávající nemůže dodat veškeré zboží, které kupující objednal ve své objednávce, je prodávající v potvrzení objednávky povinen specifikovat zboží, které dodat může. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Částečné dodávky jsou přípustné.

V. Platební podmínky

Cena závazná pro prodávajícího a kupujícího je cena, kterou prodávající uvedl v potvrzení objednávky kupujícímu. Prodávající je povinen při dodání zboží vystavit a zaslat kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu a požadovat před dodávkou zálohu až do výše 100 % hodnoty objednávky.

Splatnost faktur s náležitostmi daňového dokladu vystavených prodávajícím je 14 dní od data vystavení faktury. Splatnost zálohových faktur vystavených prodávajícím je 3 dny od data vystavení zálohové faktury. Datum splatnosti faktur s náležitostmi daňového dokladu a zálohových faktur vystavených prodávajícím je uvedeno na dané faktuře.

VI. Recyklační poplatek

Povinnost platby recyklačního poplatku stanovuje zákon č. 79/2015 Sb. (Zákon o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů). Hodnota poplatku je určována zvlášť pro světelné zdroje a zvlášť pro svítidla. Výše poplatku pro světelné zdroje je 0,08 EUR bez DPH/kus, pro svítidla je 0,40 EUR bez DPH/kus.

VII. Cenové podmínky

V důsledku změn kurzů, daní a jiných poplatků, jejichž vývoj prodávající nemůže ovlivnit, si prodávající vyhrazuje právo na úpravu cen a specifikací bez předchozího upozornění. Cena závazná pro prodávajícího a kupujícího je cena, kterou prodávající uvedl v potvrzení objednávky kupujícímu.

VIII. Ochrana osobních údajů

Všechny požadované údaje slouží výlučně k zajištění realizace objednávky kupujícího (zpracování objednávky, dodání zboží) a pro potřeby vlastního marketingu prodávajícího, jakož i pro potřeby pozdější komunikace s kupujícím. Veškeré osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platného právního řádu Slovenské republiky, zejména zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu legislativy Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Přečtěte si více o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

IX. Právní vztahy

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právními předpisy platnými na území Slovenské republiky. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny v těchto VOP, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bere na sebe závazek je plně respektovat.

Trenčianska Turná, 25. 05. 2018