Poptávka

Máte otázku? Zanechte nám dotaz.

Reklamační podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje veškeré právní vztahy vznikající mezi společností FREYA Slovakia s. r. o. se sídlem Trenčianska Turná 134, 913 21, IČO: 45 399 816, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro vložka č. 22565/R (dále jen „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“).

Reklamační podmínky jsou součástí kupní smlouvy, resp. objednávky a upravují rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady zboží nebo služeb (dále jen „reklamace“) včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jakož i o provádění a podmínkách záručních oprav.

Právní vztahy mezi odběratelem a dodavatelem, které nejsou upraveny v těchto reklamačních podmínkách, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, resp. doručením objednávky přistupuje kupující k podmínkám uvedeným v tomto reklamačním řádu a výslovně s nimi souhlasí.

Záruční a reklamační podmínky stanovené tímto reklamačním řádem se týkají zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti FREYA Slovakia s. r. o. je přiložena faktura – daňový doklad, na kterém je uvedena záruční doba zboží. Faktura zároveň slouží jako záruční a dodací list.

II. Převzetí zboží

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od prodávajícího nebo dopravce. Kupující je povinen provést kontrolu úplnosti zboží, jeho neporušenosti a množství s fakturou, kterou obdržel od prodávajícího.

Zjistí-li kupující závady na zboží po jeho dodání na místo určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní událost. Kupující je povinen reklamovat závady neprodleně po jejich zjištění.

Zboží dodané prodávajícím zůstává v jeho vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši.

III. Oznámení závad

Kupující je povinen oznámit neprodleně po obhlídce dodaného zboží všechny závady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.

Závady, které nebylo možné zjevně identifikovat při převzetí zboží (i když při převzetí zboží existovaly, ale projevily se později), je kupující povinen oznámit hned, když tyto závady odhalí.

Pokud kupující reklamuje závadu zboží, která se projevila přímo při jeho aplikaci nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží vždy písemně. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, pokud je zboží se zjištěnými závadami neustále používáno.

Kupující je povinen vyplnit reklamační formulář a jednoznačně specifikovat závadu zboží. Bez jeho popisu nelze převzít zboží do reklamačního procesu. V reklamačním formuláři je kupující povinen uvést kontaktní adresu (e-mail, telefonní číslo), na níž jej bude prodávající informovat o stavu jeho reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit.

ReklamačnÍ formuláŘ ke stažení

V případě neshody dodaného zboží s průvodním dokladem (faktura) je postup stejný jako při zjištění závad zboží. Kupující je povinen vyplnit reklamační formulář.

IV. Postup před uplatněním reklamace

Před uplatněním reklamace je kupující povinen důkladně zkontrolovat, zda závady zboží nejsou způsobeny špatným nastavením nebo zapojením zboží.

V případě oprávněné záruční reklamace bude zboží v co nejkratší možné lhůtě opraveno, případně bezplatně vyměněno.

V případě mimozáruční opravy je prodávající povinen informovat kupujícího o ceně opravy.

V. Náhrada za oprávněnou reklamaci

Na zboží, které je předmětem kupní smlouvy, resp. objednávky, poskytuje prodávající záruku, že zboží bude způsobilé k obvyklému používání.

Prodávající je zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením zboží.

Kupující má nárok uplatnit reklamaci na zboží v záruční době, oznámí-li prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti zjištěné závady na zboží. Po obdržení této zprávy je prodávající zavázán dle své volby:

 • opravit závadu, která se na zboží zjistila,
 • vyměnit vadnou část výrobku,
 • vyměnit nebo nahradit vadné zboží stejným zbožím nebo zbožím, které má stejné nebo podobné parametry.

VI. Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo nekompatibility s jiným produktem.

Prodávající neodpovídá ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na závady tohoto původu se nevztahuje reklamace.

Pokud bude při opravě zboží zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady za každou započtenou hodinu práce technika a náklady spojené s dopravou ke kupujícímu.

Prodávající neručí za škody vzniklé přepravou nebo při skladování a dále za poškození vzniklé při přepravě zboží kupujícím.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím sděleny po uplynutí záruční doby. Takové vady jsou řešeny v režimu pozáručního placeného servisu.

Záruka se nevztahuje na závady zboží, které vznikly:

 • mechanickým nebo jiným poškozením zboží kupujícím nebo jinou (třetí) osobou,
 • v důsledku svévolných úprav nebo oprav prováděných jinak než v rámci reklamačního řízení záruční opravou ve smyslu ustanovení reklamačního řádu nebo v důsledku jiných zřejmých neodborných zásahů nebo jakýmkoli jiným zacházením se zbožím, které bylo v rozporu s návodem a záručními podmínkami,
 • v důsledku neodborné instalace či nesprávné obsluhy, nesprávným způsobem používání zboží, nedodržením zásad používání,
 • používáním zboží k jiným účelům, než je určeno,
 • jiným nastavením, než určuje manuál zapojení,
 • použitím komponentů jiných než doporučených prodávajícím,
 • použitím nekompatibilních komponentů při opravě zboží,
 • provozováním zboží za neobvyklých podmínek,
 • poškozením živelnými událostmi, požárem, povodní, bleskem, v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů a pod.,
 • nesprávným elektrickým zapojením, přepětím v síti, působením elektrostatického výboje,
 • v důsledku nesprávného skladování, používání nebo uložení zboží ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním nebo jinak nevhodném prostředí, nebo jeho odkládáním či uschováváním na místa s takovým prostředím,
 • nedovolenou manipulací za chodu, nedostatečným nebo nesprávným zasunutím komponentů do příslušného konektoru,
 • v důsledku uvolnění cizího předmětu nebo závady připojených komponentů, které nejsou součástí výrobku a jejichž následkem je viditelné spálení některé části výrobku,
 • v důsledku toho, že zboží má poškozené nálepky či jiné ochranné znaky, případně odstraněno nebo poškozeno sériové číslo výroby.

Pokud prodávající požádá o vrácení závadného zboží nebo jeho části k opravě v důsledku např. vadné série, kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu poskytnout prodávajícímu. V případě, že kupující na tuto výzvu nebude reagovat a poškozené zboží nepředloží prodávajícímu ve stanovené době, ztratí veškeré reklamační nároky. Náhradní díly a součásti zůstávají majetkem prodávajícího.

VII. Povinné dokumenty při uplatnění reklamace

Povinným dokumentem při uplatnění reklamace je faktura – daňový doklad, který slouží jako záruční list. Kupující je povinen vyplnit reklamační formulář a jednoznačně specifikovat závadu zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v oprávněném reklamačním procesu. Dojde-li k výměně zboží nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, ve které kupující původní zboží užíval.

V případě nesplnění některé z těchto povinností uvedené v reklamačním protokolu nelze ze strany prodávajícího reklamaci vyřídit.

VIII. Vrácení zboží

Kupující má nárok na vrácení zboží prodávajícímu v následujících případech:

 • zboží není shodné se zbožím uvedeným v objednávce a v potvrzení objednávky,
 • počet výrobků není shodný s počtem uvedeným v objednávce a v potvrzení objednávky,
 • zboží má neodstranitelnou vadu, na kterou se vztahuje záruka a kterou nelze vyřešit opravou nebo dodáním náhradního zboží.

Zboží nesmí být poškozeno nesprávným zacházením nebo instalací ze strany kupujícího. O vrácení zboží je kupující povinen prodávajícího předem informovat a prodávající musí s vrácením zboží souhlasit. Náklady na zpáteční přepravu na adresu prodávajícího hradí kupující. Prodávající vrátí kupujícímu platbu za zboží pouze v případě, že zboží má neodstranitelnou vadu, na kterou se vztahuje záruka a kterou nelze vyřešit opravou nebo dodáním náhradního zboží.

IX. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci řeší kupující v místě objednávky nebo nákupu zboží, a to s pověřeným pracovníkem prodávajícího. Kupující je povinen vyplnit reklamační formulář a jednoznačně specifikovat závadu zboží. Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena okamžitě, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Doručení reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží osobně nebo dopravcem na adresu sídla společnosti FREYA Slovakia s. r. o. Náklady na přepravu reklamovaného zboží do servisního místa hradí kupující.

Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího. V případě mimozáruční opravy bude zboží kupujícímu zasláno na jeho náklady.

XI. Záruční doba, prodloužená záruka

Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury, která slouží jako záruční list. Záruční doba se prodlužuje o dobu, ve které bylo zboží v procesu oprávněné reklamace. Délka záruční doby jednotlivých svítidel je uvedena na faktuře – daňovém dokladu.

Záruční doba zboží je 24 měsíců. U některých vybraných svítidel je záruční doba prodloužena na 36 nebo 60 měsíců. Na základě žádosti kupujícího a za dohodnutý příplatek poskytne prodávající na vybraný druh zboží prodlouženou záruku až 96 nebo 120 měsíců.

XII. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 24. 02. 2017. Obchodní společnost FREYA Slovakia s. r. o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu.

Vypracujeme vám řešení na míru

Každý projekt naceňujeme namíru podle potřeb vašeho prostoru. Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci našimi specialisty.

Tomáš Krúžek

obchodně-technický zástupce
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com