Ochrana osobních údajů

I. Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je společnost FREYA Slovakia s. r. o. – provozovatel webové stránky freyaled.com, se sídlem: Trenčianska Turná 134, 913 21, Slovenská republika, IČO: 45399816, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, vložka číslo 22565/R (dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy Slovenské republiky – Zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a s legislativou Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V maximální míře dbáme na soukromí dotčených osob a na ochranu jejich osobních údajů, které nám byly poskytnuty a které zpracováváme.

II. Zákonný důvod a zdroje zpracování osobních údajů

Současná právní úprava nám umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotyčné osoby.

Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracování osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost.

Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez uděleného souhlasu, zpracováváme osobní údaje pouze na základě uděleného souhlasu.

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře vyplněného na naší webové stránce, resp. prostřednictvím e-mailové zprávy či souborů cookies, jejichž ukládání jste povolili ve vašem prohlížeči.

Nesbíráme a ani jinak nezpracováváme jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o zdravotním stavu, vyznání a pod.

III. Účel a rozsah zpracovaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Vypracování cenové nabídky a vyřízení objednávky – práce s údaji v tomto případě zahrnuje činnosti související s vystavením cenové nabídky, zaevidováním a zpracováním objednávky, jejím zaplacením a doručením objednaného zboží. Bez poskytnutí vašich údajů bychom nebyli schopni vyřídit vaše požadavky v potřebném rozsahu.
 • Vedení účetnictví – vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Cílení reklamy a aktualizace sortimentu produktů – prostřednictvím souborů cookies získáváme údaje o návštěvnosti naší webové stránky, prohlížených produktech a další aktivitě na ní. Tyto údaje sbíráme na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím cookie lišty. Více o cookies

K vypracování cenové nabídky potřebujeme následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa (pro komunikaci a zaslání cenové nabídky),
 • telefonní číslo (pro komunikaci a upřesnění požadavků).

Ke zpracování objednávky potřebujeme další údaje, a to:

 • fakturační adresu a adresu doručení,
 • obchodní název, IČO a IČ DPH (pro vystavení faktury) – pokud nakupujete jako firma nebo živnostník.

Uvedené osobní údaje jsou využívány jen pro nezbytné úkony spojené s vystavením cenové nabídky a vyřízením objednávky.

IV. Nakládání s osobními údaji

Zpracováním osobních údajů pověřujeme i další subjekty – tzv. zpracovatele. Při jejich výběru dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany osobních údajů. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které jsou potřebné k výkonu jejich činnosti. Zpracovatelé, s nimiž sdílíme osobní údaje, jsou povinni tyto údaje bezpečně uchovávat a používat je pouze k plnění dohodnuté služby.

Mezi zpracovatele, jejichž služby využíváme, patří:

 • přepravní společnosti,
 • účetní firma,
 • správce webové stránky,
 • poskytovatel hostingových služeb,
 • poskytovatel nástrojů pro analýzu webové stránky,
 • poskytovatel profilovacích nástrojů pro analýzu webové stránky.

Zpracování osobních údajů poskytovatelem profilovacích a analytických nástrojů

Prohlížením naší webové stránky a povolením cookies ve vašem prohlížeči jste udělili souhlas ke zpracování osobních údajů firmě Imper CZ s.r.o. poskytující službu Leady.

Informace, které budou shromážděny a následně vyhodnoceny jako osobní data, budou zpracovány společností Imper nabízející B2B lead identifikaci. Níže jsou uvedeny podrobné kontaktní údaje.

Osobní data zpracovaná společností Imper nám umožňují zlepšování nabízených služeb přidáváním údajů do jejich databáze firem.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. V případě, že máte zájem o odvolání zpracování osobních údajů, kontaktujte nás nebo přímo Leady: Imper CZ, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5.

V. Doba zpracování údajů

Osobní údaje poskytnuté pro účely plnění objednávky zpracováváme po celou dobu jejího vyřizování, až po její zaplacení a doručení zboží, jakož i po dobu potřebnou pro účely archivování, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Údaje, které jsme získali prostřednictvím souborů cookies, zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies – t. j. po dobu, kdy máte ukládání cookies ve svém prohlížeči povoleno.

VI. Práva při ochraně osobních údajů

Z důvodu zpracování vašich osobních údajů vám vyplývají různá práva:

 • Přístup k údajům – máte právo požadovat informace ohledně vašich osobních údajů – zda ​​jsou zpracovávány, v jakém rozsahu, za jakým účelem, komu byly poskytnuty a jak dlouho je budeme uchovávat.
 • Oprava osobních údajů – máte právo požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
 • Námitka proti zpracování osobních údajů – máte právo požadovat vysvětlení a odstranění nevyhovujícího stavu, pokud se domníváte, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Vymazání osobních údajů – tzv. právo být zapomenut nebo omezení zpracování osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely nebo pokud již není zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu v běžně používaném formátu k vám nebo k jinému správci dle vašeho přání.

Při uplatnění některého z výše uvedených práv vás budeme o vyřízení vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení. V odůvodněných případech může být lhůta prodloužena na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se v případě porušení povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Jakékoliv dotazy související s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: led@freyaled.com nebo přímo na naši adresu.

VII. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně nebo za využití elektronických systémů. Přijali jsme všechna nezbytná opatření technického, personálního a kontrolního charakteru, abychom zabezpečili co nejvyšší úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Osobní údaje v elektronické formě ukládáme v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Trenčianska Turná, 25. 05. 2018

Přečtěte si také naše Obchodní podmínky a Pravidla využívání cookies.