Poptávka

Máte otázku? Zanechte nám dotaz.

6. února 2020

Jak číst označení výrobků určených do výbušného prostředí

Co je ATEX?

ATEX je zkratka pro „ATmosphères EXplosibles“ (výbušné prostředí). Pojem ATEX se také používá ve směrnici Evropské unie, která se týká zařízení a přístrojů určených k použití v potenciálně výbušné atmosféře. Výbušná atmosféra může obsahovat hořlavé plyny, mlhu, výpary nebo hořlavý prach. Existuje-li dostatečná koncentrace těchto látek smíchaných se vzduchem, zdroj vznícení může způsobit výbuch.

Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou taková zařízení, která lze používat v prostředí se zvýšenou koncentrací výbušných plynů, par nebo prachu. Tato zařízení musí být navržena a zkonstruována takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nehrozilo nebezpečí výbuchu (vlivem vysoké provozní teploty, jiskřením el. obvodu, atd.). Co ale znamenají značky na štítcích takových výrobků?

LED reflektor FOX

Klasifikace skupin zařízení do kategorií

Z hlediska použitelnosti elektrických zařízení v určitém prostředí se elektrická zařízení dělí do dvou skupin označovaných římskými číslicemi:

  • Skupina I: určená k použití v podzemních částech dolů
  • Skupina II: určená k použití v prostorách, ve kterých jsou výbušné atmosféry způsobené směsmi vzduchu, plynů, par nebo prachu

Kategorizace výbušné atmosféry pro příslušnou skupinu

Skupiny se dále dělí do kategorií. Zařízení skupiny I se dělí do kategorií M1 a M2, pro zařízení skupiny II (které se dělí do kategorií 1, 2 a 3) se uvádí písmeno G (z angl. gas – plyn) nebo D (z angl. dust – prach). Oblasti v těchto kategoriích výbušné atmosféry jsou dále rozděleny do dílčích zón.

Zóny výbušnosti

Podle stupně hrozícího rizika výbuchu se prostředí klasifikují do zón. Zóna je definována zejména pravděpodobností přítomnosti výbušné atmosféry. Označení zón je rozlišeno zvlášť pro výbušné plyny a páry (G) a zvlášť pro výbušné prachy (D). Označení zón 0, 1 a 2 platí pro směs plynu a páry spolu se vzduchem, označení zón 20, 21 a 22 platí pro směs rozvířeného prachu se vzduchem. Všimněme si tabulky níže.

SkupinaKategoriePoužitíTyp ochranyZóny výbušnosti
IM1doly, důlní plyn, prachvelmi vysoký stupeň ochrany
M2doly, důlní plyn, prachvysoký stupeň ochrany
II1plynná a prachová výbušná atmosféra
trvající nepřetržitě nebo dlouhé časové období
velmi vysoký stupeň ochranyzóna 0 (G)
zóna 20 (D)
2plynná a prachová výbušná atmosféra
vyskytující se občas
vysoký stupeň ochranyzóna 1 (G)
zóna 21 (D)
3plynná a prachová výbušná atmosféra
vyskytující se zřídka a na krátký čas
běžný stupeň ochranyzóna 2 (G)
zóna 22 (D)

Typ ochrany výbušné atmosféry

Zařízení vyskytující se v prostředí s nebezpečím výbuchu se vyrábějí v různých provedeních, která odpovídají klasifikaci podle evropských směrnic. Tato zařízení jsou označována malým písmenem abecedy podle způsobu jejich provedení. Svým provedením mohou kombinovat více typů ochrany, takže na štítku můžeme nalézt více symbolů použitého druhu ochrany. Například: pevný uzávěr (d), olejový uzávěr (o), zalévací hmota (m), atd.

Skupiny výbušnosti

Jelikož každá výbušná látka má jiné chemické vlastnosti (teplota plamene, minimální energie pro vzplanutí, atd.), existují také různé pravděpodobnosti vzniku výbuchu. Proto jsou plyny, prachy a páry klasifikovány do tří skupin: I (důlní plyny), II (povrchové plyny a páry) a III (prachy), přičemž poslední dvě skupiny jsou doplněny písmeny A, B nebo C představující prchavost.

Teplotní třída

Pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů se uvádí teplotní třída (T1 až T6) nebo maximální povrchová teplota. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu se uvádí přímo hodnota maximální povrchové teploty ve °C (např. u LED reflektoru FOX je to hodnota 95 °C).

Úroveň ochrany zařízení

Poslední klasifikací je úroveň ochrany zařízení (z ang. Equipment Protection Level). Podle této klasifikace jsou prostředí členěna do tří skupin označovaných velkými písmeny M (doly), G (plyny) a D (prachy), které jsou dále doplněny o malá písmena a, b nebo c. Opět se podívejme do tabulky.

Skupina výbušnostiÚroveň ochranyRiziko výbuchu
I (doly)Mazařízení pod napětím
Mbzařízení bez napětí ve výbušném prostředí
II (plyn)Gavýbušné prostředí je přítomno více než 1 000 hodin ročně
Gbvýbušné prostředí je přítomno 10 až 1 000 hodin ročně
Gcvýbušné prostředí je přítomno méně než 10 hodin ročně
III (prach)Davýbušný prach je přítomen více než 1 000 hodin ročně
Dbvýbušný prach je přítomen 10 až 1 000 hodin ročně
Dcvýbušný prach je přítomen méně než 10 hodin ročně

Uveďme si příklad použitého označení pro LED reflektory FOX:

Máte-li zájem o LED svítidla do výbušného prostředí, neváhejte nás kontaktovat.

Vypracujeme vám řešení na míru

Každý projekt naceňujeme namíru podle potřeb vašeho prostoru. Nechte si vypracovat cenovou kalkulaci našimi specialisty.

Tomáš Krúžek

obchodně-technický zástupce
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com