Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

6. februára 2020

Ako čítať označenie na výrobkoch určených do výbušného prostredia

Čo je ATEX?

ATEX je skratka pre „ATmosphères EXplosibles“ (výbušné prostredie). Pojem ATEX sa tiež používa v smernici Európskej únie, ktorá sa týka zariadení a prístrojov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Výbušná atmosféra môže obsahovať horľavé plyny, hmlu, výpary alebo horľavý prach. Ak existuje dostatočná koncentrácia týchto látok zmiešaných so vzduchom, zdroj vznietenia môže spôsobiť výbuch.

Za elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa označujú také zariadenia, ktoré je možné používať v prostredí so zvýšenou koncentráciou výbušných plynov, pár alebo prachu. Tieto zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované takým spôsobom, aby za bežných prevádzkových podmienok nehrozilo nebezpečenstvo výbuchu (vplyvom vysokej prevádzkovej teploty, iskrením el. obvodu, atď.). Čo ale znamenajú značky na štítkoch takýchto výrobkov?

LED reflektor FOX

Klasifikácia skupín zariadení do kategórií

Z hľadiska použiteľnosti elektrických zariadení v určitom prostredí sa elektrické zariadenia delia do dvoch skupín označovaných rímskymi číslicami:

  • Skupina I: určené na použitie v podzemných častiach baní
  • Skupina II: určené na použitie v priestoroch, v ktorých sú výbušné atmosféry spôsobené zmesami vzduchu, plynov, pár alebo prachu

Kategorizácia výbušnej atmosféry pre príslušnú skupinu

Skupiny sa ďalej delia do kategórií. Zariadenia skupiny I sa delia do kategórií M1 a M2, pre zariadenia skupiny II (ktoré sa delia do kategórií 1, 2 a 3) sa uvádza písmeno G (z angl. gas – plyn) alebo D (z angl. dust – prach). Oblasti v týchto kategóriách výbušnej atmosféry sú ďalej rozdelené do čiastkových zón.

Zóny výbušnosti

Podľa stupňa hroziaceho rizika výbuchu sa prostredia klasifikujú do zón. Zóna je definovaná predovšetkým pravdepodobnosťou prítomnosti výbušnej atmosféry. Označenie zón je rozlíšené zvlášť pre výbušné plyny a pary (G) a zvlášť pre výbušné prachy (D). Označenie zón 0, 1 a 2 platí pre zmes plynu a pár spolu so vzduchom, označenie zón 20, 21 a 22 platí pre zmes rozvíreného prachu so vzduchom. Všimnime si tabuľku nižšie.

SkupinaKategóriaPoužitieTyp ochranyZóny výbušnosti
IM1bane, banský plyn, prachveľmi vysoký stupeň ochrany
M2bane, banský plyn, prachvysoký stupeň ochrany
II1plynná a prachová výbušná atmosféra
trvajúca nepretržite alebo dlhé časové obdobie
veľmi vysoký stupeň ochranyzóna 0 (G)
zóna 20 (D)
2plynná a prachová výbušná atmosféra
vyskytujúca sa občas
vysoký stupeň ochranyzóna 1 (G)
zóna 21 (D)
3plynná a prachová výbušná atmosféra
vyskytujúca sa zriedka a na krátky čas
bežný stupeň ochranyzóna 2 (G)
zóna 22 (D)

Typ ochrany výbušnej atmosféry

Zariadenia vyskytujúce sa v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa vyrábajú v rôznych prevedeniach, ktoré zodpovedajú klasifikácii podľa európskych smerníc. Takéto zariadenia sú označované malým písmenom abecedy podľa spôsobu ich prevedenia. Svojim prevedením môžu kombinovať viacero typov ochrany, takže na štítku môžeme nájsť viac symbolov použitého druhu ochrany. Napríklad: pevný uzáver (d), olejový uzáver (o), zalievacia hmota (m), atď.

Skupiny výbušnosti

Keďže každá výbušná látka má iné chemické vlastnosti (teplota plameňa, minimálne energia pre vzplanutie, atď.), existujú tiež rôzne pravdepodobnosti vzniku výbuchu. Preto sú plyny, prachy a pary klasifikované do troch skupín: I (banské plyny), II (povrchové plyny a pary) a III (prachy), pričom posledné dve skupiny sú doplnené písmenami A, B alebo C, ktoré predstavujú prchavosť.

Teplotná trieda

Pre zariadenia určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu plynov sa uvádza teplotná trieda (T1 až T6) alebo maximálne povrchová teplota. Pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu prachu sa uzvádza priamo hodnota maximálnej povrchovej teploty v °C (napr. pri LED reflektore FOX je to hodnota 95 °C).

Úroveň ochrany zariadenia

Poslednou klasifikáciou je úroveň ochrany zariadení (z ang. Equipment Protection Level). Podľa tejto klasifikácie sú prostredia členené do troch skupín označovaných veľkými písmenami M (bane), G (plyny) a D (prachy), ktoré sú ďalej doplnené o malé písmená a, b alebo c. Opäť sa pozrime do tabuľky.

Skupina výbušnostiÚroveň ochranyRiziko výbuchu
I (bane)Mazariadenie pod napätím
Mbzariadenie bez napätia vo výbušnom prostredí
II (plyn)Gavýbušné prostredie je prítomné viac ako 1 000 hodín ročne
Gbvýbušné prostredie je prítomné 10 až 1 000 hodín ročne
Gcvýbušné prostredie je prítomné menej než 10 hodín ročne
III (prach)Davýbušný prach je prítomný viac ako 1 000 hodín ročne
Dbvýbušný prach je prítomný 10 až 1 000 hodín ročne
Dcvýbušný prach je prítomný menej než 10 hodín ročne

Uveďme si príklad použitého označenia pre LED reflektory FOX:

Označenie LED reflektoru FOX

Ak máte záujem o LED svietidlá do výbušného prostredia, neváhajte nás kontaktovať.

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com