Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

18. februára 2015

Ako čítať svetelno-technický prepočet

Čo je svetelno-technický prepočet?

Svetelno-technický prepočet je dokument, ktorý obsahuje komplexný návrh optimálneho osvetlenia. Jeho súčasťou sú ukazovatele svetelných výpočtov a vizualizácia osvetľovaného priestoru. V prepočte sú zahrnuté napr. informácie o použitých svietidlách, rozmiestnení svietidiel, intenzite osvetlenia či grafy vyžarovania svetelného toku.

Cieľom svetelno-technického prepočtu je poskytnúť vám kompletné informácie o najefektívnejšej možnosti osvetlenia zvoleného priestoru. K výberu tejto možnosti je potrebné vyskúšať rôzne varianty riešení osvetlenia daného priestoru. Konkrétne riešenie je koncipované so zámerom minimalizovať vaše nákladymaximalizovať úspory elektrickej energie.

Simulácia vo vizualizačnom programe znamená skvalitnenie procesu návrhu, výpočtu a modelovania osvetľovacích sústav. Program dokáže odhaliť rôzne problémy, tak ako aj pomôcť vizuálne posúdiť kvalitu a estetickosť návrhu.

Predpokladom k vytvoreniu kvalitného svetelno-technického prepočtu je získanie čo najväčšieho množstva potrebných informácií o jestvujúcom riešení osvetlenia a vašich požiadaviek.

Čo je obsahom svetelno-technického prepočtu? 

  1. Informácie o použitých svietidlách
  2. Graf vyžarovania svetelného toku svietidla
  3. Znázornenie intenzity osvetlenia
  4. Používateľská úroveň
  5. Tabuľka hodnôt jednotlivých ukazovateľov
  6. Činiteľ údržby
  7. 3D vizualizácia

1.     Informácie o použitých svietidlách 

Prvou a najzákladnejšou informáciou v rámci prepočtu je počet a druh použitých svietidiel. Táto sekcia (obrázok č. 1) obsahuje taktiež informácie o svietivosti svietidla i zdroja vyjadrenej v lumenoch. Svietivosť je nutné rozdeliť na svietivosť svietidla a zdroja. Rozdiel je zrejmý – svetelný zdroj je primárny zdroj svetla (žiarovka, žiarivka, výbojka atď.), svietidlo predstavuje celý osvetľovací systém vrátane zdroja. Podstatnejším údajom je svietivosť svietidla, nakoľko zahŕňa aj straty a predstavuje reálnu svietivosť, teda údaj, s ktorým neskôr v prepočte počítame. Výkon svietidla vyjadruje celkový odber elektrickej energie svietidla. 

Kusovník svietidiel

Obrázok č. 1

2.     Graf vyžarovania svetelného toku svietidla 

V grafe sú zaznačené dve krivkymodrá a červená. Sú zobrazením vyžarovania svetelného toku pri pohľade „zboku“ a pri pohľade „spredu“. 

Symetrické vyžarovanie - grafSymetrické vyžarovanie 3D

Obrázok č. 2                                                                     Obrázok č. 3

Obrázok č. 2 znázorňuje symetrické vyžarovanie, konkrétne s vyznačeným uhlom 50°. 3D zobrazenie vyžarovania tohto toku ukazuje obrázok č. 3. 

Asymetrické vyžarovanie - grafAsymetrické vyžarovanie 3D

Obrázok č. 4                                                                     Obrázok č. 5

Obrázok č. 4 znázorňuje asymetrické vyžarovanie, konkrétne s vyznačeným uhlom 30°×70°. 3D zobrazenie vyžarovania tohto toku ukazuje obrázok č. 5.

Použitím vhodnej optiky dokážeme zabezpečiť efektívne osvetlenie daného priestoru. Správnym nasmerovaním svetelného lúču docielime úsporu elektrickej energie (nemusí sa využiť výkonovo silnejšie svietidlo).

3.     Znázornenie intenzity osvetlenia 

Ďalšou sekciou je grafické znázornenie hodnôt intenzity osvetlenia v pôdoryse. Ako ukážka nám poslúži jednoduchý obdĺžnikový pôdorys (obrázok č. 6), v programe však dokážeme namodelovať akýkoľvek iný tvar.  Pre lepšiu prehľadnosť sme znázornili svietidlá červenou farbou.

Intenzita osvetlenia v pôdoryse

Obrázok č. 6

Pôdorys s rozmermi 100×18 metrov i pozície jednotlivých svietidiel sú okótované. V našom prípade sme použili 32 ks svietidiel (znázornené červenou). Výška miestnosti je 12 m, svietidlá sa nachádzajú vo výške 11 m. Činiteľ údržby má hodnotu 0,8 (tomuto parametru venujeme nižšie samostatnú kapitolu). 

Vzhľadom na zadané parametre nám vyšli konkrétne hodnoty osvetlenia v luxoch (znázornené zelenou). Žlté línie graficky zobrazujú rozplývanie tejto hodnoty v priestore. Modrá línia je „okrajová zóna“ (taktiež si ju vysvetlíme nižšie).

4.     Používateľská úroveň 

Štandardne sa intenzita osvetlenia vypočítava vzhľadom na pracovnú výšku stola. V našom prípade (obrázok č. 7) je výška stola 0,85 m od zeme. Hodnoty osvetlenia v luxoch (znázornené v obrázku č. 6 zelenou) sú taktiež vypočítané na túto výšku. 

Používateľská úroveň

Obrázok č. 7

Hodnota „raster“ (128×128 bodov) nám udáva, pri koľkých výpočtových bodoch bol robený prepočet. Raster je spôsob zobrazenia, ktorý si môžete predstaviť ako štvorčekovaný papier  (štvorčeky predstavujú rastrové body).

Okrajová zóna v šírke 1 m znamená, že v tejto časti pôdorysu zákazník nepožaduje žiadnu svietivosť, nakoľko sa v nej reálne nepracuje. Hodnotu okrajovej zóny si určujete vy.

5.     Tabuľka hodnôt jednotlivých ukazovateľov

Tabuľka hodnôt

Obrázok č. 8

V tabuľke hodnôt (obrázok č. 8) nájdete tieto ukazovatele:

„ρ“ – hodnota odrážavosti okolitých stien (v %). V „prašnom“ priemysle (naša ukážka) sú hodnoty nižšie, kancelárie majú naopak hodnoty vyššie. Miera odrážavosti svetla od stien má vplyv na celkový výsledok osvetlenia.

„Em– priemerná hodnota osvetlenia na celú výpočtovú plochu (zohľadnená je aj okrajová zóna).

„Emin – minimálna hodnota osvetlenia plochy.

„Emax – maximálna hodnota osvetlenia plochy.

„Emin/Em – koeficient pomeru minimálnej a priemernej hodnoty osvetlenia plochy.

Vizualizačný program dokáže vypočítať parametre pre akúkoľvek čiastkovú plochu kdekoľvek v rámci objektu a v akejkoľvek výške alebo natočení v uhle (obrázok č. 9 a 10). V našom príklade sme si v obrázku č. 9 za vzorovú výpočtovú plochu (znázornenú ružovou) zvolili celú používateľskú úroveň. Obrázok č. 10 nám zobrazuje hodnoty ukazovateľov pre jednotlivé výpočtové plochy.

Tabuľka hodnôt - čiastková výpočtová plocha

Obrázok č. 9

Tabuľka hodnôt - čiastkové výpočtové plochy

Obrázok č. 10

6.     Činiteľ údržby 

Činiteľ údržby vyjadruje opotrebovanie svietidiel, prašnosť v priestore, zhoršenú viditeľnosť, prítomnosť hmly či pary. Hodnota 1,0 predstavuje svietivosť nového svietidla v priestore bez prachu a hmly.

Pri používaní akýchkoľvek svietidiel dochádza vždy k poklesu svietivosti v čase. Aby ste mali garantovanú sľúbenú svietivosť, prepočty robíme štandardne pri hodnote činiteľa údržby 0,8. Životnosť LED svietidiel je v priemere 50 000 hodín/L70 pri okolitej teplote 25 °C. Parameter L70 znamená, že hodnotu činiteľa údržby 0,7 dosiahnu svietidlá po odsvietení 50 000 hodín.

Nasledujúce obrázky (obrázok č. 11 a 12) porovnávajú  hodnoty jednotlivých ukazovateľov pri rozdielnych hodnotách činiteľa údržby. V prvom prípade sme uskutočnili prepočty pri koeficiente 0,8, v druhom pri 1,0. Ostatné parametre výpočtu ostali nezmenené. 

Činiteľ údržby 0,80

Obrázok č. 11

Činiteľ údržby 1,0

Obrázok č. 12

7.     3D vizualizácia

3D vizualizácia vám umožňuje vidieť rozmiestnenie svietidiel a ich svetelné toky v priestore (obrázok č. 13). Pre vykreslenie situácie v trojrozmernom priestore sa využíva zobrazenie nepravými farbami (obrázok č. 14). S využitím legendy pod obrázkom môžete vidieť počet luxov na podlahe a stenách.

3D vizualizácia3D vizualizácia - zobrazenie nepravými farbami

Obrázok č. 13                                                                           Obrázok č. 14

Dúfame, že naše vysvetlenie bolo zrozumiteľné a že vám pomohlo sa v svetelno-technických prepočtoch lepšie orientovať. Ak by ste predsa len mali s čímkoľvek problém, neváhajte nám zavolať a opýtať sa!

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com