Dopyt

Máte otázku? Zanechajte nám odkaz.

Čo je to elektrosmog?

 • „elektro“ (v zmysle súvisiace s elektrickým zariadením)
 • „smog“ (v zmysle znečistenie vzduchu spôsobené ľudskou činnosťou)

Ekvivalentom pojmu elektrosmog by mohlo byť elektromagnetické znečistenie alebo znečistenie elektrinou. Zdrojom elektrosmogu sú rôzne vysielače, elektrospotrebiče, motory a prenosové sústavy elektrickej siete. Jeho úroveň meriame pomocou špeciálnych meračov. Jeden taký máme aj my, ďalšia časť tohto blogu bude preto venovaná aj meraniam.

Elektrosmog

Druhy elektrosmogu

Zmena elektrického alebo magnetického poľa (prípadne oboch súčasne) v čase sa nazýva elektromagnetické vlnenie. Energiu vlnenia tvoria častice (fotóny) – áno, tak ako pri svetle, aj svetlo je elektromagnetické vlnenie. Frekvencia (meraná v hertzoch – Hz) tohto vlnenia môže byť rôzna. Čím rýchlejšie sa fotóny pohybujú, tým viac energie tvoria. Vytvorenú energiu vyžarujú do okolia, preto môžeme toto vlnenie nazvať aj elektromagnetické žiarenie.

Podľa frekvencie delíme elektromagnetické žiarenie na nízkofrekvenčné, vysokofrekvenčné a ionizujúce. Pojem elektrosmog zahŕňa len zložku neionizujúceho žiarenia (nedochádza pri ňom k rozpadu atómov a uvoľneniu iónov).

NÍZKOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (NF)

 • Zvukové vlny – jednotlivé tóny (vysoké, stredné, hlboké) vnímané sluchom.
 • Produkcia elektriny v elektrárňach a jej transport prostredníctvom rozvodných sietí – všetky spotrebiče v domácnostiach, firmách, mestách atď. (indukčná varná platňa, mobil, žiarovka, LED svietidlo, televízor, notebook, tlačiareň…) a hromadná doprava fungujúca na elektrický pohon (električka, trolejbus, elektrická lokomotíva…).
 • Rádiové vlny (dlhé, stredné a krátke vlny) – na komunikáciu ponoriek, lodí, majákov, meteorologické služby…
 • Spínané zdroje (úsporné žiarovky, LED žiarovky, žiarivky, adaptéry…).

VYSOKOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (VF)

 • Rádiové vlny (veľmi krátke vlny) – rozhlasové stanice, niektoré televízne stanice (I., II. a III. pásmo).
 • Mikrovlny – mikrovlnná rúra, GPS navigácia, bezdrôtová sieť (WiFi), radar…
 • Infračervené žiarenie – prirodzené (Slnko) a umelé (telekomunikácia, zameriavacie systémy, laser, termokamera, astronomické ďalekohľady, infračervené sauny…).
 • Ultrafialové žiarenie (UVA a UVB) – prirodzené (Slnko) a umelé (UV lampa, solárium). Nadmerné dávky tohto žiarenia sú zdraviu škodlivé.
 • Ultrafialové žiarenie (UVC) – prirodzené (Slnko) a umelé (dezinfekčné lampy využívané v medicíne).

IONIZUJÚCE ŽIARENIE (IŽ)

 • Ultrafialové žiarenie
 • Röntgenové žiarenie – snímkovanie ľudského tela, CT (počítačová tomografia), skener batožín…
 • Gama žiarenie – sterilizácia lekárskych nástrojov, ošetrovanie potravín, výroba jadrových zbraní…

Elektromagnetické žiarenie z mobilných telefónov

Vplyv elektrosmogu na zdravie

S istotou môžeme tvrdiť, že množstvo elektromagnetického žiarenia sa postupom času zvyšuje, elektrosmogu je stále viac. Názory na to, aký škodlivý je elektrosmog pre zdravie človeka (a zvierat), sa však rôznia. Odborníci tvrdia, že ohrozuje naše zdravie. Niektorí to vyvracajú. A potom je tu tretia skupina, ktorá je niekde medzi – tí, podľa ktorých existuje možné riziko poškodenia zdravia človeka. O vplývaní či nevplývaní elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus sa vedú dlhoročné spory.

My sa prikláňame k prvej skupine a myslíme si, že elektrosmog má negatívne dôsledky na zdravie človeka. Existuje mnoho vedeckých poznatkov o tom, že elektromagnetické žiarenie spôsobuje záťaž pre ľudský organizmus. Žiadna štúdia však nedokáže predpovedať, aký silný je vplyv tohto žiarenia a čo všetko dokáže napáchať. Technológie sú s nami už dlhú dobu, ale zahltení elektromagnetickým žiarením v takejto miere sme nikdy predtým neboli, preto nikto z nás nedokáže určiť dopady na zdravie všetkého živého na tejto planéte, môžeme len odhadovať.

Podľa knihy Doba jedová 7 – Elektrosmog je v regiónoch so silným elektromagnetickým znečistením preukázaný vyšší výskyt Alzheimera, depresií, neplodnosti, ADHD, kardiovaskulárnych ochorení či nádorov. Zvárači, lekári, zubári, zamestnanci elektroenergetických závodov, piloti, leteckí dispečeri a mnohí ďalší sú dennodenne vystavení žiareniu, ktoré spôsobuje bunkový stres a poškodzuje genetickú informáciu buniek. Mnohé vedecké štúdie tvrdia, že vplyvom elektrosmogu ľudský organizmus slabne, je podkopávaná imunita, zvyšuje sa únava a nervozita, zhoršuje sa pamäť a schopnosť koncentrácie.

A čo živočíchy a rastliny? Borovice, ktoré rastú pri radarových staniciach a anténach, majú menej ihličia a odumierajú skôr. Vrabce vyháňa z miest silné mikrovlnné žiarenie. V blízkosti zdrojov vysokého napätia žaburinka plávajúca na vodnej hladine živorí a kravy vykazujú poškodenie DNA buniek. Prirodzený navigačný zmysel včiel, netopierov či lososov je potláčaný silným elektromagnetickým žiarením. Je vôbec možné eliminovať negatívne vplyvy elektrosmogu pri zachovaní všetkých našich civilizačných vymožeností?

Elektromagnetické žiarenie emitované z vysielačov

Zdravotné limity na Slovensku

Krajiny majú svoje zdravotné limity na vystavenie človeka elektromagnetickému žiareniu zakotvené v legislatíve. Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization – WHO) považuje za dostatočnú ochranu zdravia dodržanie limitov stanovených Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP). Európska komisia prijala smernice ICNIRP za záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Vstupom Slovenskej republiky do EÚ boli automaticky prijaté do našej legislatívy. Existujú aj štáty, ktoré si stanovili zdravotné limity oveľa nižšie, ako je zakotvené v smerniciach ICNIRP. Slovensko však má oproti iným krajinám limity nastavené stále relatívne vysoko.

Podľa týchto smerníc je človek obvykle vystavovaný (v domácom prostredí alebo na verejných priestranstvách) vplyvu elektromagnetického poľa len v malej miere. Bežné prístroje generujú pole, ktoré tvorí len veľmi malé percento zdravotných limitov a pri dodržaní týchto limitov nám nič nehrozí.

Proti týmto tvrdeniam sa ale čoraz častejšie ozývajú odborníci z celého sveta a upozorňujú na to, že zdravotné limity nastavené Svetovou zdravotníckou organizáciou sú nedostatočné a už dlhú dobu zastarané. Smernice ICNIRP zohľadňujú tepelné účinky rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia na živý organizmus, opomínajú však biologické hľadisko.

EUROPAEM EMF Guideline 2016 pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickými poľami priniesol projekt s názvom „Ochorenia spôsobené životným prostredím“. Hodnotil sa vplyv deviatich ekologických stresových faktorov (benzénov, dioxínov, pasívneho fajčenia, formaldehydu, olova, hluku, ozónu, časticových hmôt a radónu) na zdravie obyvateľov šiestich krajín (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko). Týchto deväť faktorov spôsobilo počas 1 roka v týchto európskych krajinách 3 – 7 % ochorení. Projekt ukázal, že je potrebné vziať do úvahy i „nové expozície“, akými sú elektromagnetické polia. Vedecké štúdie, empíria a správy pacientov jasne poukazujú na interakciu medzi expozíciou elektromagnetickému žiareniu a zdravotnými problémami. Problematika tzv. netermálnych účinkov a potenciálne dlhodobé účinky expozície nízkym dávkam neboli pred zavedením bezdrôtových technológií takmer vôbec preskúmané.

Správa medzinárodnej skupiny vedcov a odborníkov na verejnú politiku ochrany zdravia (USA, Švédsko, Veľká Británia, Rakúsko – združených pod názvom BioInitiative) priniesla zhrnutie štúdií z rokov 2007 až 2012 venujúcich sa vplyvu elektromagnetických polí na ľudské zdravie. Tvrdí, že rozhodujúca je dĺžka expozície i vzdialenosť od zdroja elektromagnetického žiarenia. Taktiež vyjadruje veľké pochybnosti o bezpečnosti v súčasnosti platných zdravotných limitov pre ochranu pred elektromagnetickým žiarením. Správa je považovaná za globálny míľnik s ohľadom na komplexné posúdenie biologických účinkov elektromagnetického žiarenia nízkej intenzity. Poskytuje dôkazy účinkov na gény a expresiu proteínov, DNA, imunitné funkcie, neurológiu a správanie, hematoencefalickú bariéru, mozgové nádory a akustické neurómy, detské leukémie, melatonín, Alzheimerovu chorobu, rakovinu prsníka, plodnosť a reprodukciu, fetálne a novorodenecké poruchy, autizmus, poruchy spôsobené moduláciou signálu. Správa ďalej volá po potrebe sprísnenia bezpečnostných limitov a vyzýva k predbežnej opatrnosti obyvateľstva.

Vysokofrekvenčný elektrosmog

220 vedcov zo 42 krajín podpísalo do februára 2016 medzinárodnú výzvu týkajúcu sa ochrany pred neionizačným elektromagnetickým žiarením a predložilo ju Organizácii spojených národov (OSN) a Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Výzva poukazuje na vedecky známe účinky na zdravie a používané medzinárodné smernice komisie ICNIRP, ktoré majú nedostatočný preventívny efekt.

Čím sa teda riadiť a ako sa chrániť? Asi najlepšie je vziať si k srdcu uplatňovanie prevencie podľa princípu medzinárodných bezpečnostných štandardov ALARA („as low as reasonably achievable“, teda „tak nízko, ako len možno dosiahnuť“) uvedené v uznesení Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 27. mája 2011 o potenciálnych rizikách elektromagnetických polí a ich vplyvoch na životné prostredie. No a samozrejme, užívajme techniku, ale i selský rozum. Dajme si občas oddych od všetkých tých technologických vymožeností a nezabúdajme žiť aj bez nich. V ďalšej časti blogu sa bližšie pozrieme na elektrosmog a LED osvetlenie. A budú aj spomínané merania 😉

Zdroje

Vypracujeme vám riešenie na mieru

Každý projekt naceňujeme namieru podľa potrieb vášho priestoru. Nechajte si vypracovať cenovú kalkuláciu našimi špecialistami.

Tomáš Krúžek

obchodno-technický zástupca
(+421) 910 270 599
(+421) 32 286 14 84
led@freyaled.com